مؤلفه‌ها و روايي محتواي مدل مفهومي خوف از خدا مبتني بر ديدگاه علامه طباطبائي: رويكرد آميخته

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

* محمود خليليان شلمزاري / استاديار روان‌شناسي، دانشگاه شاهد    mahmood.20959@yahoo.com
محمدناصر سقاي بي‌ريا / استاديار روان‌شناسي، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    biria1390@gmail.com
حميدرضا حسن آبادي / استاديار روان‌شناسي تربيتي، دانشگاه خوارزمي    hrhassanabadi@gmail.com
فريد براتي‌سده / استاديار گروه روان‌شناسي، دانشگاه قرآن و حديث    barati.f@qhu.ac.ir
دريافت: 15/01/1398 ـ پذيرش: 15/06/1398
چکيده
تدوين مدل مفهومي سازه‌هاي ديني، سرآغازي براي مطالعه روان‌سنجي آنهاست. هدف اين پژوهش، تدوين مدل مفهومي خوف از خدا، از ديدگاه علامه طباطبائي است. روش تحقيق ترکيبي، از نوع اکتشافي است. جامعه متني، آثار مکتوب علامه طباطبائي و نمونه متني، 10 جلد مرتبط از تفسير الميزان است. جامعه آماري، پژوهشگران حوزوي دکتري رشته‌هاي علوم انساني است و با روش نمونه‌گيري در دسترس، 9 نفر انتخاب شد. يافته‌ها نشان داد كه خوف از خدا متشکل از دو مؤلفه (احساس نگراني، احساس مراقبت) است. احساس نگراني، شامل دو زيرمؤلفه (پيش‌بيني ناخوشايند، تهديد هدف) و احساس مراقبت، شامل دو زيرمؤلفه (اجتناب از منشأ ترس، استقامت در رسيدن به هدف) است. يافته‌هاي مطالعه کمّي نشان داد كه ميزان شاخص CVI در زيرمؤلفه‌ها در دامنه 88/0 تا 1 و ميزان شاخص CVR در زيرمؤلفه‌ها در دامنه 78/0 تا 1 است. بنابراين، سازه خوف از خدا، داراي مدل مفهومي و برخوردار از روايي محتوايي است که قابليت سنجش در قالب ساخت ابزار را دارد.
کليدواژه‌ها: خوف از خدا، مدل مفهومي، ترس، علامه طباطبائي، اضطراب، بيم.
 


 

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
53
شماره صفحه: 
7