نقش صبر در رابطه بين هوش موفق و خردمندي در دانشجويان

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

رقيه قرباني / استاديار گروه مشاوره دانشگاه فرهنگيان يزد    ghorbani_r1384@yahoo.com
* فرهاد خرمائي / دانشيار روان‌شناسي تربيتي، دانشگاه شيراز    khormaee_78@yahoo.com
دريافت: 07/04/1397 ـ پذيرش: 21/08/1397
چکيده
هدف اين پژوهش، تبيين نقش واسطه‌گري فضيلت اخلاقي صبر، در بين هوش موفق و خردمندي است. روش پژوهش از نوع همبستگي، با استفاده از مدل معادلات ساختاري است. بدين‌‌منظور، تعداد 300 نفر (180 زن، 120 مرد) از دانشجويان مقطع کارشناسي دانشگاه شيراز، به روش تصادفي خوشه‌اي انتخاب شدند و مقياس‌هاي خودسنجي خردمندي وبستر (2003)، هوش موفق استرنبرگ و گريگورنکو (2002) و صبر (خرمائي و همکاران، 1393) را تکميل نمودند. نتايج تحليل معادلات ساختاري نشان داد که داده‌ها با مدل برازش دارد و اثر مستقيم هوش موفق، بر خردمندي و فضيلت اخلاقي صبر به ترتيب، (57/0=β، 41/0=β، و 001/0=p) و همين‌طور، فضيلت اخلاقي صبر بر خردمندي (16/0=β و001/0=p) تأييد شد. همچنين، مدل نشان داد که فضيلت اخلاقي صبر، نقش واسطه‌‌اي بين هوش موفق و خردمندي (06/0=β و001/0=p) دارد. اين نتايج بيانگر اين است که متغيرهاي شناختي همچون هوش موفق، به همراه و واسطه فضيلت اخلاقي صبر براي رسيدن به خردمندي لازم هستند. براساس نتايج اين پژوهش، پيشنهاد مي‌شود که آموزش هوش موفق و فضيلت‌هاي اخلاقي همچون صبر مورد توجه قرار گيرد تا موجب تقويت و بروز خردمندي در افراد گردد.
کليدواژه‌ها: خردمندي، هوش موفق، فضيلت اخلاقي صبر.
 

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
53
شماره صفحه: 
69