اثربخشي آموزش مهارت‌هاي زندگي علوي بر رضايتمندي از زندگي (با محوريت مطالعه زنان متأهل شهر شهركرد)

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.
سال پانزدهم، شماره چهارم، پياپي 60، زمستان 1401، ص 83-102

ذبيح‌الله کاوه فارساني/ استاديار گروه مشاوره و راهنمايي دانشگاه شهرکرد     kavehfarsani@sku.ac.ir
* سيدمجتبي جلالي/ استاديار گروه معارف دانشگاه شهرکرد      s.m.jalali@sku.ac.ir
دريافت: 30/07/1399 ـ پذيرش: 06/12/1399

چکيده

هدف از اين پژوهش، بررسي اثربخشي «آموزش مهارت‌هاي زندگي از ديدگاه اميرمؤمنان علي(ع)» بر رضايت زناشويي زنان متأهل شهر شهرکرد بود. روش پژوهش نيمه‌تجربي با طرح پيش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماري شامل کليه زنان متأهل شهر شهرکرد بود که از ميان آنان 40 زن متأهل داوطلبانه به‌عنوان نمونه انتخاب و با جايگزيني تصادفي در دو گروه آزمايش و گواه (با تعداد برابر) قرار گرفتند. در اين پژوهش، از پرسشنامه «رضايت زناشويي» انريچ (نمونه کوتاه) استفاده شد و آزمودني‌هاي دو گروه قبل و بعد از آموزش، آن را تکميل کردند. آزمودني‌هاي گروه آزمايش به مدت هفت جلسه 90 دقيقه‌اي به‌صورت يک جلسه در هر هفته، آموزش مهارت‌هاي زندگي از ديدگاه امام علي(ع) را فراگرفتند. اما بر روي گروه گواه هيچ مداخله‌اي صورت نگرفت. نتايج تحليل کواريانس (ANCOVA) نشان داد بين دو گروه آزمايش و گواه از لحاظ رضايت‌ زناشويي تفاوت معنا‌داري وجود داشت (001/0 P<) و ميزان رضايت ‌زناشويي گروه آزمايش نسبت به پيش‌آزمون و گروه گواه به‌طور معنا‌داري افزايش يافت. نتيجه اينكه آموزش مهارت‌هاي زندگي از ديدگاه امام علي(ع)، بر افزايش رضايت زناشويي زنان متأهل مؤثر بود.

کليدواژه‌ها: مهارت‌هاي زندگي از ديدگاه اميرمؤمنان علي(ع)، رضايت زناشويي، زنان متأهل.
 

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
60
شماره صفحه: 
83