تأثير آموزش تفكر مبتني بر مثبت‌نگري بر عمل به باورهاي ديني و خودكنترلي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

سال سيزدهم، شماره اول، پياپي 49، بهار 1399

عزت‌اله قدم‌پور / دانشيار گروه روان‌شناسي دانشگاه لرستان    Yahoo.com@eghadaampour
زهرا خليلي گشنيگاني / دانشجوي دکتري روان‌شناسي تربيتي دانشگاه لرستان    Khalili.zahra75@gmail.com
کبري عالي‌پور / دانشجوي دكتري روان‌شناسي تربيتي دانشگاه لرستان    Kobraalipor370@gmail.com
دريافت: 20/12/1395 ـ پذيرش: 02/05/1396

چکيده
هدف اين پژوهش، بررسي تأثير آموزش تفکر مبتني بر مثبت‌نگري بر عمل به باورهاي ديني و خودکنترلي در سوء مصرف‌کنندگان مواد بود. روش پژوهش، نيمه‌آزمايشي از نوع پيش‌آزمون ـ پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعة آماري شامل افراد مبتلا به سوء‌مصرف مواد مراجعه‌کننده به مراکز درماني ترک اعتياد شهر خرم‌آباد در تابستان 1395 بود. نمونة آماري شامل سي نفر از معتادان بود که پس از گذراندن موفق دورة سم‌زدايي، به روش نمونه‌گيري در دسترس انتخاب شدند و پس از آن به‌صورت تصادفي در دو گروه آزمايش و گواه قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل پرسش‌نامه‌هاي عمل به باورهاي ديني معبد و خودکنترلي تانجي بود. داده‌ها با استفاده از روش‌هاي آمار توصيفي (ميانگين و انحراف استاندارد) و آمار استنباطي (تحليل کوواريانس چندمتغيره) تحليل شدند. نتايج پژوهش نشان داد که آموزش تفکر مبتني بر مثبت‌نگري باعث افزايش عمل به باورهاي ديني و خودکنترلي در افراد معتاد شد (001/0>P). بنابراين، توجه به مثبت‌نگري در افزايش عمل به باورهاي ديني و خودکنترلي در معتادان يکي از ضرورت‌هاي پژوهش در زمينة بهبود آنان محسوب مي‌شود و برگزاري دوره‌هايي در اين زمينه در مراکز ترک اعتياد توصيه مي‌شود.
کليدواژه‌ها: تفکر مبتني بر مثبت‌نگري، خودکنترلي، عمل به باورهاي ديني، سوء‌مصرف‌کنندگان مواد.