اثربخشي هشياري‌افزايي مبتني بر اخلاق اسلامي بر بهزيستي روان‌شناختي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

سال سيزدهم، شماره اول، پياپي 49، بهار 1399

بي‌بي آسيه سالاري / كارشناس ارشد مشاوره دانشگاه آزاد يزد    nafas.eshghi@gmail.com
محمدحسين فلاح / استاديار گروه مشاوره دانشگاه آزاد يزد    fallah@iauyazd.ac.ir
دريافت: 19/01/1396 ـ پذيرش: 21/06/1396

چکيده
اين پژوهش به‌‌منظور بررسي اثربخشي آموزش هشياري‌افزايي مبتني بر اخلاق اسلامي بر بهزيستي روان‌شناختي زنان متأهل شهرستان يزد انجام شده است. نمونه شامل 30 نفر از زنان متأهل شهرستان يزد بودند که به‌‌صورت تصادفي به دو گروه و سپس هر گروه به‌صورت گمارش تصادفي در گروه آزمايش و کنترل قرار گرفتند. در گروه آزمايش آموزش هشياري‌افزايي مبتني بر اخلاق اسلامي اجرا شد که از تدوين برنامة هشياري‌افزايي مبتني بر اخلاق اسلامي شريعت‌مدار استفاده شد. روش پژوهش تجربي با طرح پيش‌آزمون ـ پس‌آزمون با گروه آزمايش و گروه کنترل است. ميزان بهزيستي روان‌شناختي شرکت‌کنندگان در اين پژوهش توسط پرسش‌نامة بهزيستي روان‌شناختي ريف در پيش‌آزمون و پس‌آزمون سنجيده شد و گروه آزمايش در 10 جلسة آموزش هشياري‌افزايي مبتني بر اخلاق اسلامي شرکت كردند. اجراي تحليل کوواريانس بر روي داده‌ها نشان داد که جلسات آموزشي تأثير معناداري بر بهزيستي روان‌شناختي گروه آزمايش داشته است (01/0p<). براين‌اساس، مي‌توان نتيجه ‌گرفت کرد که آموزش هشياري‌افزايي مبتني بر اخلاق اسلامي مي‌تواند افزايش بهزيستي روان‌شناختي را درپي داشته باشد.
کليدواژه‌ها: هشياري‌افزايي، اخلاق اسلامي، بهزيستي روان‌شناختي، زنان متأهل.