مقايسه اثر‌بخشي روش درمانگري چندوجهي با رويكرد اسلامي و معنادرماني بر افزايش حمايت اجتماعي ادراك‌شدة زنان آسيب‌ديده از روابط فرازناشويي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

سال سيزدهم، شماره اول، پياپي 49، بهار 1399

زهره صادقي / دکتري روان‌شناسي، دانشگاه پيام‌نور، تهران، ايران    Zohrehsadeghi346@gmail.com
مجيد صفاري‌نيا / دانشيار گروه روان‌شناسي، دانشگاه پيام‌نور، تهران، ايران    m.saffarinia@yahoo.com
فرامرز سهرابي / استاد گروه روان‌شناسي، دانشگاه علامه طباطبائي، تهران، ايران    sohrabi@atu.ac.ir
احمد علي‌پور / استاد گروه روان‌شناسي، دانشگاه پيام‌نور، تهران، ايران    alipor@pnu.ac.ir
دريافت: 03/03/1396 ـ پذيرش: 18/08/1396

چکيده
اين پژوهش از نوع نيمه‌آزمايشي با طرح پيش‌آزمون ـ پس‌آزمون، شامل دو گروه آزمايش و يک گروه کنترل بود و با هدف مقايسه روان درمانگري چندوجهي با رويکرد اسلامي و معنادرماني بر افزايش حمايت اجتماعي ادراك شده زنان آسيب ديده از روابط فرازناشويي منطقه پنج تهران انجام شد. براي انجام پژوهش به روش نيمه‌آزمايشي تعداد 30 نفر از افرادي که با مشکل روابط فرازناشويي مواجه بودند به صورت هدفمند انتخاب شده و به‌طور تصادفي در دو گروه با اندازه‌هاي برابر به گروه‌هاي آزمايشي 1 و 2 تقسيم شدند. گروه اول، مورد مداخله روان درمانگري چندوجهي با رويکرد اسلامي قرار گرفت. گروه دوم مورد مداخله معنادرماني قرار گرفت. هر دو گروه قبل و بعد از مداخله پرسش‌نامه حمايت اجتماعي ادراک شده زيمت را تکميل کردند. براي تحليل داده‌ها از تحليل واريانس مختلط بين ـ درون آزمودني‌ها استفاده شد. نتايج نشان داد روان‌درمانگري چندوجهي با رويکرد اسلامي و معنادرماني توانست حمايت اجتماعي ادراک‌‌شده زنان آسيب‌ديده از عهدشکني را افزايش دهد و اين تأثير پس از دو ماه ماندگار بود. بين روان‌درمانگري چندوجهي با رويکرد اسلامي و معنادرماني در افزايش حمايت اجتماعي ادراک شده تفاوتي وجود نداشت. براين‌اساس، مي‌توان از روش‌هاي روان‌درمانگري چندوجهي با رويکرد اسلامي و معنادرماني براي افزايش حمايت اجتماعي ادراک شده زنان آسيب‌ديده از روابط فرازناشويي و کاهش آسيب‌هاي ناشي از آن استفاده نمود.
کليدواژه‌ها: درمانگري اسلامي، معنادرماني، حمايت اجتماعي، روابط فرازناشويي.