نقش هوش هيجاني و هوش معنوي در عملكرد تحصيلي با واسطه‌گري عمل به اعتقادات مذهبي و سلامت روان

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

سال پانزدهم، شماره سوم، پياپي 59، پاييز 1401، ص 151-166

* كاظم برزگر بفرويي/ دانشيار روان‌شناسي تربيتي دانشگاه يزد k.barzegar@yazd.ac.ir
فهيمه رضايي‌پور/ كارشناس ‌ارشد روان‌شناسي تربيتي دانشگاه يزد    f.rezaeipour1396@gmail.com
طاهره پاك‌ديده/ كارشناس ‌ارشد روان‌شناسي تربيتي دانشگاه يزد    pakdideh1372@gmail.com
دريافت: 08/02/1399 ـ پذيرش: 17/04/1399

چکيده
هدف از اين پژوهش بررسي نقش هوش هيجاني و هوش معنوي در عملکرد تحصيلي دانشجومعلمان با واسطه‌گري عمل به اعتقادات مذهبي و سلامت روان است. در اين پژوهش «توصيفي ـ همبستگي» 326 دانشجومعلم (147 دختر و 177 پسر) به روش «نمونه‌گيري در دسترس» انتخاب شدند و به پرسشنامه‌اي متشکل از مقياس‌هاي هوش هيجاني، هوش معنوي، عمل به اعتقادات مذهبي و سلامت روان پاسخ دادند. عملکرد تحصيلي دانشجومعلمان نيز براساس ميانگين نمرات دروس آنان سنجيده شد. يافته‌هاي الگو‌سازي معادلات ساختاري نشان مي‌دهد: هوش معنوي به‌طور مثبت و معنا‌دار عملکرد تحصيلي را پيش‌بيني مي‌کند. علاوه بر اين، نقش واسطه‌اي عمل به اعتقادات مذهبي و سلامت روان در رابطه بين هوش هيجاني و هوش معنوي با عملکرد تحصيلي تأييد شد. بنابراين، مي‌توان نتيجه‌گيري کرد: با ارتقاي هوش هيجاني، هوش معنوي، تقويت روحيه عمل به اعتقادات مذهبي و افزايش سلامت روان مي‌توان عملکرد تحصيلي دانشجومعلمان را بهبود بخشيد.

کليدواژه‌ها: هوش هيجاني، هوش معنوي، عملکرد تحصيلي، عمل به اعتقادات مذهبي، سلامت روان.
 

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
59
شماره صفحه: 
151