زمينه‌يابي و روايي‌سنجي پيمان‌شكني زناشويي براساس انديشه ديني

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.
سال پانزدهم، شماره سوم، پياپي 59، پاييز 1401، ص 101-114

* محمد زارعي توپخانه/ استاديار گروه خانواده پژوهشگاه حوزه و دانشگاه Mohammadz@rihu.ac.ir
مسعود جان‌بزرگي/ استاد گروه روان‌شناسي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه     janbo@rihu.ac.ir
سيدكاظم رسول‌زاده طباطبايي/ دانشيار گروه روان‌شناسي دانشگاه فردوسي     rasoolza@modares.ac.ir
سيدمحمد غروي‌راد/ مدير دانشکده علوم رفتاري پژوهشگاه حوزه و دانشگاه    psy.dep@rihu.ac.ir
دريافت: 27/05/1399 ـ پذيرش: 30/09/1399

چکيده

پژوهش حاضر با هدف زمينه‌يابي و روايي‌سنجي پيمان‌شکني زناشويي براساس انديشه ديني صورت پذيرفته است. اين پژوهش از نوع بنيادين نظري است و از روش «اجتهادي» استفاده کرده است. با استفاده از اين روش، داده‌هاي‌ لازم استخراج، دسته‌بندي و تحليل گرديدند. به منظور ارزشيابي، صحت، قابل اطمينان بودن و موثق بودن از شاخص‌هاي «اعتماد‌پذيري»، «انتقال‌پذيري»، «وابستگي و اتکاپذيري»، و «تأييد‌پذيري» گابا و لينکلن استفاده شده است. براي تجزيه و تحليل داده‌ها از جداول و نمودارهاي فراواني و بررسي اعتماد‌پذيري از دو شيوه «نسبت روايي محتوا» (CVR) و شاخص «روايي محتوا» (CVI) استفاده گرديده است. نتايج حاصل از زمينه‌‌يابي و روايي‌سنجي، گوياي اين مطلب است که از ديدگاه آموزه‌هاي اسلامي براي زمينه‌‌يابي پيمان‌شکني زناشويي 33 مقوله قابل استخراج است که 15 مقوله در حوزه فردي و 18 مقوله در حوزه ارتباطي جاي مي‌گيرند. اين يافته مي‌تواند زمينه را براي ساخت مقياس و مداخلات باليني براساس انديشه اسلامي فراهم آورد.
 

کليدواژه‌ها: پيمان‌شکني زناشويي، زنا، خيانت.
 

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
59
شماره صفحه: 
101