مقايسه اثربخشي «آموزش كيفيت زندگي» فريش و «آموزش كيفيت زندگي مبتني بر آموزه‌هاي اسلامي» بر تاب‌آوري و رفتارهاي جامعه‌پسند

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.
سال پانزدهم، شماره چهارم، پياپي 60، زمستان 1401، ص 123-144

بتول حيدري سورشجاني/ دانشجوي دكتري روان‌شناسي دانشگاه آزاد اسلامي شهركرد     b.heidari1359@gmail.com
* طيبه شريفي/ استاديار گروه روان‌شناسي دانشگاه آزاد اسلامي شهركرد       sharifi_ta@yahoo.com
احمد غضنفري/ دانشيار گروه روان‌شناسي دانشگاه آزاد اسلامي شهركرد      aghazan5@yahoo.com
مريم چرامي/ استاديار گروه روان‌شناسي دانشگاه آزاد اسلامي شهرکرد     choramimaryam@gmail.com
دريافت: 13/05/1399 ـ پذيرش: 14/08/1399

چکيده

هدف اين پژوهش مقايسه اثربخشي «آموزش کيفيت زندگي» فريش و «آموزش کيفيت زندگي مبتني ‌بر آموزه‌هاي اسلامي» بر تاب‌آوري و رفتارهاي جامعه‌پسند مراقبان اصلي بيماران اسکيزوفرنيا بوده است. در اين مطالعه نيمه‌آزمايشي که از جامعه مراقبان اصلي بيماران اسکيزوفرنيا شهرستان شهرکرد در استان چهارمحال و بختياري به عمل آمد، 46 مراقب اصلي با استفاده از روش «نمونه‌گيري در دسترس» انتخاب شدند. ابزارهاي پژوهش شامل پرسشنامه‌هاي «تاب‌آوري» و «رفتارهاي جامعه‌پسند» بود. نتايج نشان داد اثربخشي «آموزش گروهي کيفيت زندگي» فريش و «آموزش گروهي کيفيت زندگي مبتني ‌بر آموزه‌هاي اسلامي»، بر افزايش تاب‌آوري (001/0> P) معنادار و اندازه اثر به ترتيب 41/0و 69/0 بوده و ميزان اثربخشي «آموزش گروهي کيفيت زندگي مبتني‌ بر آموزه‌هاي اسلامي» بيش از «آموزش گروهي کيفيت زندگي» فريش بود. همچنين اثربخشي «آموزش گروهي کيفيت زندگي» فريش و «آموزش گروهي کيفيت زندگي مبتني‌ بر آموزه‌هاي اسلامي» بر افزايش رفتارهاي جامعه‌پسند (001/0> P) معنادار و اندازه اثر به ترتيب 24/0و 46/0 بوده و ميزان اثربخشي «آموزش گروهي کيفيت زندگي مبتني ‌بر آموزه‌هاي اسلامي» بيش از «آموزش گروهي کيفيت زندگي» فريش بوده است. بنابراين مي‌توان گفت: «آموزش کيفيت زندگي» فريش و «آموزش کيفيت زندگي مبتني ‌بر آموزه‌هاي اسلامي» مي‌توانند ميزان تاب‌آوري و رفتارهاي جامعه‌پسند مراقبان اصلي بيماران اسکيزوفرنيا را بهبود بخشند.

کليدواژه‌ها: تاب‌آوري، رفتارهاي جامعه‌پسند، کيفيت زندگي، مراقبان اصلي اسکيزوفرنيا.
 

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
60
شماره صفحه: 
123